Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11dw -- Högsta avlagda examen (Reg), 1995-2021

Välj variabler

2023-01-27
Högsta examen grundnivå eller okänd:
procent
Högsta examen andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå:
procent
Högsta examen högre nivån:
procent
2024-12-31
2018-12-31
Statistikcentralen, befolkningens utbildningsstruktur
012_11dw_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , Esbo ,

Valda 0 Totalt 53

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: BEFOLKNING, TOTALT , FINLÄNDSK BAKGRUND OCH UTLÄNDSK BAKGRUND, INRIKES FÖDD , UTLÄNDSK BAKGRUND, UTRIKES FÖDD ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 27

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Uppgifterna är skyddade, ifall populationen består av färre än 50 personer.

Område

Personens bostadsområde årets sista dag. I registerindikatorerna är områdesindelningen landskap, landskapens huvudstäder samt 14 andra stora städer, i enkätindikatorerna landskap. I tabellerna används den senaste ikraftvarande områdesindelningen vid tidpunkten för färdigställandet.

Härkomst och bakgrundsland

Baserar sig på Statistikcentralens klassificering efter härkomst. I integrationsindikatorerna indelas befolkningen i två grupper: utrikes födda med utländsk bakgrund (1) samt personer med finländsk bakgrund och personer med utländsk bakgrund födda i Finland (2). Uppgiften om bakgrundsland finns bara för utrikes födda med utländsk bakgrund, på områdesnivå 'hela landet'. Uppgifter om Oceanien har sammanslagits med klassen okänd p.g.a. dess ringa storlek.
Härkomst och bakgrundsland bestäms utgående från uppgiften om födelseland för en persons föräldrar. De personer vars enda kända förälder eller båda föräldrar är födda utomlands är av utländsk bakgrund. Av utländsk bakgrund är också utrikes födda personer med föräldrar om vilka det inte finns uppgifter i befolkningsdatasystemet. Man har slutit sig till att personer som är födda i Finland före år 1970 och som talar ett främmande språk som modersmål är av utländsk bakgrund liksom också personer som är födda i Finland år 1970 eller efter det, om det inte finns uppgifter om någondera föräldern i befolkningsdatasystemet.
Alla personer som har minst en förälder som är född i Finland är av finländsk bakgrund. Uppgifter om personer som dött före år 1964 har inte förts in i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. I Finlands befolkning ingår något under 900 000 personer födda i Finland, vars båda föräldrar har okänt födelseland, eftersom dessa personers föräldrar var döda innan befolkningsdatasystemet grundades. Då uppgifter saknas om föräldrar till personer som är födda i Finland före år 1970 har man slutit sig till att de är av finländsk bakgrund, om de talar ett inhemskt språk som sitt modersmål (finska, svenska, samiska).
Alla personer som är av finländsk bakgrund har Finland som bakgrundsland. Om personens båda föräldrar är utrikes födda är bakgrundslandet i första hand det land där den biologiska modern är född. Om det bara finns uppgift om den utrikes födda fadern, är bakgrundslandet det land där fadern är född. Om det inte finns uppgifter om någondera förälderns födelseland, är utrikes födda personers bakgrundsland personens eget födelseland. I sådana fall där det inte finns uppgifter om föräldrarna till inrikes födda personer och då man slutit sig till att personerna är med utländsk bakgrund är bakgrundslandet okänt.

Kön

Personens kön årets sista dag (registeridikatorer) eller vid tidpunkten för urvalet 5.3.2018 (enkätindikatorer). Uppgift om kön har tagits ur befolkningsdatasystemet.

Uppgifter

Högsta examen grundnivå eller okänd

Andelen 18-64-åringar (%) som har ingen examen efter grundnivå av befolkningen i motsvarande ålder.
Uppgifter om utbildning har fåtts från Statistikcentralens examensregister. Registret täcker inte alla examina som avlagts utomlands. Av den utomlands födda befolkningen med utländsk bakgrund saknar något under hälften uppgift om avlagd examen. För registret får man uppgifter om examina som avlagts utomlands av Valvira (examina inom hälsovård som legaliserats i Finland), Utbildningsförvaltningen (beslut om erkännande och jämställande av examina som avlagts utomlands) och ur arbets- och näringsministeriets register över arbetssökande.

Högsta examen andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå

Andelen 18-64-åringar (%) som avlagt högst examen på andra stadiet eller specialyrkesexamen av befolkningen i motsvarande ålder. Examen på andra stadiet är studentexamina, yrkesinriktade grundexamina och yrkesexamina.
Uppgifter om utbildning har fåtts från Statistikcentralens examensregister. Registret täcker inte alla examina som avlagts utomlands. Av den utomlands födda befolkningen med utländsk bakgrund saknar något under hälften uppgift om avlagd examen. För registret får man uppgifter om examina som avlagts utomlands av Valvira (examina inom hälsovård som legaliserats i Finland), Utbildningsförvaltningen (beslut om erkännande och jämställande av examina som avlagts utomlands) och ur arbets- och näringsministeriets register över arbetssökande.

Högsta examen högre nivån

Andelen (%) av 18-64-åringar som avlagt högst examen på högre nivån av befolkningen i motsvarande ålder. Examen på högre nivå är examen på lägsta högre nivå, lägre högskolenivå, högre högskolenivå och forskarutbildningsnivå.
Uppgifter om utbildning har fåtts från Statistikcentralens examensregister. Registret täcker inte alla examina som avlagts utomlands. Av den utomlands födda befolkningen med utländsk bakgrund saknar något under hälften uppgift om avlagd examen. För registret får man uppgifter om examina som avlagts utomlands av Valvira (examina inom hälsovård som legaliserats i Finland), Utbildningsförvaltningen (beslut om erkännande och jämställande av examina som avlagts utomlands) och ur arbets- och näringsministeriets register över arbetssökande.